Marienlyst skole- Utvidelse

I 2015 ble det avklart at Marienlyst skole i Oslo, skulle utvides med nytt bygg og nye skolegårdsarealer tiltenkt ungdomstrinnet. En særlig viktig landskapsmessig oppgave ville bli å etablere en god overgang mellom eksisterende og ny skolegård, som i stor grad ville ligge på ulike terrenghøyder.

Grindaker ble engasjert av Undervisningsbygg for bistand i reguleringssaken, utarbeidelse av tegninger til rammesøknad, og deltakelse i kunstutvalget for skolen i regi av kunstordningen i Oslo kommune, Kulturetaten. Grindaker ble videre engasjert av HENT AS for utarbeidelse av arbeidstegninger.

Høydeforskjellene i skolegården og overgangen mellom ny og eksisterende skolegård, ble i prosjektet løst gjennom et terrassert landskap med fokus på universell utforming. Landskapet fungerer som gangsone, samtidig som det er et rikt oppholdsareal med gode, solrike sittemuligheter, gir muligheter for spontan aktivitet som skating, sykling og styrketrening, og har en grønn ramme med variert vegetasjon. I reguleringssaken ble flere trær gitt eget vern, og det har vært høyt fokus på å innarbeide disse trærne i den nye skolegården på en skånsom og hensynsfull måte. Den karakteristiske oransje fargen fra sykkelstativene ved skolen, er tatt med videre og forsterket i skolegårdsutvidelsen. 

Byggherre:    Undervisningbygg OSLO KF
Tidsrom:    2015-2018
Omfang/kostnader:   1,7daa / 10 mill.
Arkitekt:    Arch Uno AS
Totalentreprenør:    HENT AS

Alle foto: Damian Heinisch